Praktická likvidace

Na německé straně projektového území byly za praktickou likvidaci zodpovědné pozemkové spolky "LPV Oberlausitz" e.V. a "LPV Zittauer Gebirge a Vorland" e.V. a Centrum ochrany přírody "Žitavské hory" gGmbH.

Na české straně je za realizaci opatření likvidace invazních druhů na vybraných stanovištích zodpovědný Liberecký kraj.

Viz. projektový partner.

V rámci likvidace jsou ošetřovány vybrané invazní druhy za použití různých metod, následně jsou vyhodnocována data.

Představení jednotlivých opatření:

Sečení

Obr.1: sečení zlatobýlu

Sečením byla ošetřena místa s výskytem křídlatky, zlatobýlu a netýkavky. Sekání probíhá pomocí křovinořezu, ve výjimečných případech může dojít k použití kosy. Po seči jsou plochy uklizeny.

Pro křídlatku a zlatobýl jsou dostačující dvě seče v rozmezí cca 4 týdnů. Třetí seč může být provedena v rámci kontrolní pochůzky k odstranění přehlédnutých rostlin a k zabránění nového zanesení semen. Seč by měla být provedena před dozráním semen a je doporučena od června. Už po jednom roce je možné dosáhnout dobrých výsledků.

Pro druhy křídlatky musí být kvůli jejich silné regenerační schopnosti použit znatelně náročnější režim. Zde je doporučována 6-8 násobná seč od konce dubna/začátku května (podle počasí růstu rostlin) v rozmezí 3-4 týdnů. Cílem je postupné oslabení rostliny, která se především díky jejímu silnému kořenu může regenerovat. Všechny tři druhy křídlatky mohou být ošetřeny podle tohoto principu.

Nevýhodou tohoto opatření je, že rostliny nejsou kompletně odstraněny až k základu stonku a tak se už po krátkém čase mohou vytvořit boční výhonky.

Vytrhávání/ Vyrytí

Obr.2: vyrytí bolševníku velkolepého

Toto opatření může být použito na všechny čtyři sledované invazní druhy. Toto náročnější opatření vede k znatelnému oslabení, protože rostliny mohou být místy kompletně (s kořeny) odstraněny. Další výhodou je, že rostliny mohou být odstraněny selektivně a takto nebude narušena okolní přirozená vegetace.

Pro zlatobýl se vytrhnutí/vyrytí doporučuje jen u slabých jednotlivých porostů, kde je seč náročnější než selektivní, jednotlivý odběr rostlin. V tomto případě mohou být jednotlivé rostliny ručně odstraněny a okolní přírodní vegetace ušetřena. Rytmus těchto opatření je analogický k sečení.

Pro netýkavku je vytrhávání/vyrytí také doporučováno u slabých individuálních porostů, u kterých by seč znamenala větší náročnost. Netýkavka se dá prakticky vždy vytrhnout i s kořenem. Rytmus těchto opatření odpovídá sečení.

Bolševník velkolepý by měl být potlačován převážně mechanicky vytrháváním. Tato rostlina musí být cíleně vytrhnuta podél pahýlu kořene v hloubce ca 20 (viz. obr. 3). Čím hlouběji je rostlina vyryta, tím víc je oslabena.

Obr.3: vyrytí bolševníku velkolepého s vegetačním kuželem

Ošetření probíhá ve 4-týdenním rytmu a mělo by začínat počátkem června. Dohromady by měly být naplánovány tři etapy, přičemž třetí etapa slouží překontrolování, protože bolševník velkolepý je schopný tvořit nouzové okolíky, které se snadno přehlédnou. Opětovnému vysemenění by mělo být bezpodmínečně zabráněno.

Dále se musí kvůli jeho fototoxickému účinku bezpodmínečně dbát na odpovídající pracovní ochranu při práci s bolševníkem velkolepým. Dlaně, ruce, nohy a tvář (ochrana očí) musí být chráněny před kontaktem s rostlinnou mízou. Dále se doporučuje provádět práce za dne bez slunečního svitu, aby se nezvyšovalo riziko fototoxické reakce při kožním kontaktu s rostlinnou mízou.

Menší popř. prosekané porosty křídlatky mohou být také potlačeny vytrháváním/vyrytím. I tady je cílem, rostlinu co možná nejhlouběji vyrýt a tak jí více oslabit, jako je to možné při seči (obr. 4.). Při odpovídající svědomité práci se dá takto dosáhnout většího úspěchu. Dále se dají oslabené rostliny na jednotlivých místech, s trochu zručnosti, vytrhnout i jejich kořeny.

Obr.4: U křídlatek by se mělo rýt co možná nejhlouběji. Ze zbylých porostů mohou rychle vyrůst boční výhonky.

Chemie

Použití chemie představuje nejefektivnější metodu k potlačení invazních druhů. V rámci projektu je používán herbicid „Roundup Ultra“. Zvláště se hodí pro nasazení na velkoplošných dominantních porostech křídlatky.

Obr.5: aplikace Roundup Ultra proti křídlatkám

Pro křídlatku a zlatobýl je nasazení chemie pochybné, protože je možné mechanickými metodami jako sečením a vytrháváním/vyrytím již po jednom roce docílit dobrých výsledků. Dále je přes vysokou míru pokrytí zlatobýlu a netýkavky možné v těchto porostech objevit velké množství domácích druhů rostlin, které by v případě nasazení chemie byly také ohroženy.

Aplikace Roundup Ultra na bolševníku velkolepém musí být zvážena podle místa. Ve většině případů se bolševník velkolepý nachází v blízkosti toků nebo na bahnitých, mokrých místech. Aplikace chemie v blízkosti vodních toků (<10 m) je možné jen se zvláštním povolením. Bahnitá, mokrá místa představují pro obojživelníky primární životní prostředí. Aplikací Roundup Ultra jsou obojživelníci prokazatelně poškozováni, proto by se v těchto životních prostředích mělo od aplikace ustoupit.

Aplikace chemie ve velkých porostech křídlatky představuje nejslibnější metodu na potlačení (viz. obr. 9/7). Před aplikací chemického prostředku musí být místo jednou posečeno. Pro toto je doporučován konec května/začátek června. Po seči po 4 týdnech nebo novém nárůstu do výšky ca 1 m může následovat nová aplikace chemického prostředku. Druhá aplikace chemie slouží k selektivnímu dodatečnému ošetření rostlin, na kterých není znát žádný účinek.

Obr.6: Dominantní porost křídlatky sachalinské ve smrkovém lese. Na obrázku stálá pozorovací plocha k dokumentaci vývoje vegetace na místě aplikace chemie.

 

Obr.7: Stejné místo po pár měsících po první aplikaci chemie. V pozadí části porostu ještě bez aplikace chemie, ale už po seči.

Aplikace chemie je vhodná v dominantních porostech bez výrazného výskytu dalších druhů rostlin uvnitř porostu. Je potřeba dbát na odpovídající odstup k vodním tokům, protože jinak je aplikace chemie možná jen se zvláštním povolením. Dále se musí při práci s Roundup Ultra dbát na odpovídající pracovní ochranu.